top of page

Bærekraft

Vi jobber målrettet mot det grønne skiftet. Vårt mål er å aktivt
bidra til en endring, og for en mer sirkulær betongproduksjon. 

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden og forbindes også med en stor del av klimagassutslippene våre. Vårt arbeid er også å belyse alle de bærekraftige fordelene på lang sikt som kan oppnås ved å bruke betong som byggemateriale. Vi jobber alltid for å ha en sunn balanse mellom et godt produkt og god lønnsomhet. 

Grass Lawn with Concrete Wall
Hvorfor velge betong?

Betong er et bærekraftig byggemateriale på flere måter:  

   

Holdbarhet: Betong er et ekstremt slitesterkt materiale, noe som betyr at det tåler tøffe værforhold, slitasje og andre ytre faktorer som kan forårsake skade på konstruksjoner. Dette reduserer behovet for hyppige reparasjoner og utskiftninger, noe som resulterer i mindre avfall og energiforbruk over tid.  

   

Energieffektivitet: Betong har utmerket termiske egenskaper, noe som betyr at den kan absorbere og lagre varme. Denne egenskapen gjør betongbygg energieffektive, siden de kan opprettholde en stabil innetemperatur uten å være avhengig av varme- eller kjølesystemer.  

   

Lavt karbonavtrykk: Selv om sementproduksjon står for høyt CO2-utslipp, stiller betong sterkt på langt sikt. Betongproduksjon har et relativt lavt karbonavtrykk sammenlignet med andre byggematerialer. Dette er fordi produksjonsprosessen involverer bruk av lokale råvarer, som sand og grus, og krever vesentlig mindre vedlikehold og utskifting sammenlignet med andre materialer.  

​ 

Resirkulerbart: Betong kan resirkuleres og gjenbrukes i nye byggeprosjekter. Dette reduserer etterspørselen etter ny betongproduksjon og sparer naturressurser, inkludert råvarer, energi og vann.  

     

Designfleksibilitet: Betong kan støpes i et bredt spekter av former og størrelser, noe som gjør det til et allsidig materiale for ulike bygningsdesign. Denne fleksibiliteten gjør at byggherrer kan bruke mindre betong og redusere avfall, samtidig som de oppnår de ønskede estetiske og funksjonelle målene.  

   

Samlet sett er betong et bærekraftig byggemateriale som kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosjekter samtidig som det gir holdbare, energieffektive og allsidige byggeløsninger.  

Miljøsertifisert

Ribe Betongs er miljøsertifisert i samsvar med NS-EN ISO 14001 ledelsessystem for miljøstyring. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre produkter for å levere et best mulig produkt samtidig som vi tar vare på miljøet rundt oss. Våre produkter har egenskaper som gir et miljøvennlig livsløp - fra produksjon, bruksområde og videre til avhending. Det tilstreber løsninger slik at produkter etter endt livsløp kan gjenvinnes. Alle våre betongprodukter har EPDer som er en miljøvaredeklarasjon som beskriver miljøpåvirkningen av produktet.   

  

Med stasjoner spredt i regionen gir vi nærhet til våre kunder. Kort vei fra blandeverk til byggeplass reduseres den totale transportstrekningen for sluttproduktet. Kortere transportvei fører til reduksjon av utslipp og energiforbruk. Ved bruk av kun Euro 6 biler til råvarer inn og ferdigbetong ut, reduseres utslippene fra transport ytterligere.  

Klimapartner

Ved å signere avtalen med Klimapartnere, har Ribe Betong satt et tydelig mål om å handle systematisk og målrettet for å oppnå grønne mål. Klimapartnere har som hovedmål å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom forpliktende og strukturert samarbeid.

Ribe Betong har valgt FNs Bærekraftsmål som gode retningslinjer for vår bedrift og viser nedenfor hvilke av målene vi kan innarbeide i vår hverdag.

Dette gjør vi for å holde fokus på disse områdene:
Gjenbruk og ressursutnyttelse

Vi fokuserer på gjenbruk og ressursutnyttelse av alle våre materialer og restmaterialer. Betongrester er ikke avfall og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle bedre metoder for økt utnyttelse.

 

Fersk rest betong går til støp av nye produkter som forskjellige typer betongblokker, Ribe Blokk . Vann fra vasking av betongtromler og utstyr renses gjennom sedimenteringsanlegg der slammet tas ut. Vannet skal i størst mulig grad gjenbrukes på nytt til ny produksjon og vask.

Ressurspark (2024)

Mange snakker om «det grønne skiftet» og bærekraft, nå jobber vi aktivt med å gjøre en endring, og for en grønnere betongproduksjon. Et av våre største mål er å bearbeide restene fra betongproduksjonen, og bruke dette på nytt. På denne måten har vi en sirkulær produksjon, med så lite avfall som mulig. Dette gjør vi ved å samle avfallet, sortere det, og bruke det på nytt. Dette skal vi gjøre på vår kommende ressurspark, som vi jobber med å opprette på Mjåvann.

 
Karbonavtrykk

Betong er kjent for å være holdbart og fleksibel i bruk. Samtidig genererer produksjon av betongens råvarer klimagassutslipp. Dette gjelder i størst grad for sementen, betongens bindemiddel, som utgjør 10-15% av betongens materialsammensetning. I 2025 ser vi at Heidelberg Materials gjennom CCS-prosjektet i Brevik kan levere klimanøytral sement. Frem til dette arbeider vi med å forbedre og optimalisere våre betongresepter slik at våre produkter har lavest mulig CO2 utslipp gjennom hele sitt livsløp. 

  

Konstruksjoner og bygninger i betong har lang levetid og det prosjekteres levetid til mellom 50 og 100 år avhengig av konstruksjon. Med riktig materialbruk, forarbeid og vedlikehold kan betong holde enda lengre. Pantheon ble bygget for 1900 år siden og er fortsatt verdens største uarmerte betongkuppel. Lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov i forhold til andre bygningsmaterialer gir lavt gjennomsnittlig karbonavtrykk per. år og redusert energiforbruk. 

  

Herdet betong tar opp og lagrer CO2 fra atmosfæren. Dette kan tas med i prosjektering og standarden NS-EN 1675:2017 definerer beregningsprosedyrene knyttet til CO2-opptaket i løpet av levetiden. 

  

Betong kan sees på som et energilager da det magasinerer varme. Dette kan være med på å redusere energiforbruket på kalde dager samtidig som det kan bidra til redusert behov for utlufting på varme dager. Energibehovet i driftsfasen kan med dette bli redusert, som igjen fører til lavere CO2 utslipp. 

Elektriske biler

Vi ser behovet, men også etterspørselen for flere fossilfrie alternativ. Med et av Sørlandets største transportselskap på laget, ønsker vi å bidra med mindre utslipp på veiene våre. Derfor har vi allerede investert i hybride betongbiler og pumper. I 2024 får vi levert nye helelektriske betongbiler. Disse blir de første av sitt slag på Sørlandet, noe som er i tråd med vår satsning mot å være en ledende aktør når det komme til miljø og bærekraft. 

Se mer av utvalget vårt
 

Kvalitet, forskning og utvikling

Alle våre produksjonsanlegg har godkjenning etter NS-EN 206. Høy kvalitet gjennom hele produksjonslinjen fører ikke kun til høy kvalitet på sluttproduktet, men bidrar også til å unngå unødvendig produksjon og avfall. 

  

Kontinuerlig utvikling og forskning skaper forbedringer for Ribe Betong og er sentralt i vårt samfunnsansvar. Ribe Betong samarbeider med blant annet Universitetet i Agder, andre bedrifter og forskningsinstitusjoner for å skape en bærekraftig utvikling i bedriften og for samfunnet. 

 
Vårt hovedmål: Levere klimanøytral ferdigbetong innen 2030

Har du spørsmål rundt vårt arbeid med miljø og bærekraft? 

Ta kontakt med:

Karl Magnus Skretting

kmsk@ribebetong.no

930 29 998

KP_logo_hvit.png
Ribe Betong er medlem av
  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page