top of page

Bærekraft

Vi i Ribe Betong vil bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. 

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden og forbindes også med en stor del av klimagassutslippene våre. Å bekjempe klimaendringer og redusere menneskeskapte utslipp er et av de mest presserende problemene i dagens samfunn. Det er derfor avgjørende å oppnå balanse mellom miljø, samfunn og økonomi for å sikre bærekraftig utvikling.

Grass Lawn with Concrete Wall
Miljøsertifisert

Ribe Betongs er miljøsertifisert i samsvar med NS-EN ISO 14001 ledelsessystem for miljøstyring. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre produkter for å levere et best mulig produkt samtidig som vi tar vare på miljøet rundt oss. Våre produkter har egenskaper som gir et miljøvennlig livsløp - fra produksjon, bruksområde og videre til avhending. Det tilstreber løsninger slik at produkter etter endt livsløp kan gjenvinnes. Alle våre betongprodukter har EPDer som er en miljøvaredeklarasjon som beskriver miljøpåvirkningen av produktet.  

 

Med stasjoner spredt i regionen gir vi nærhet til våre kunder. Kort vei fra blandeverk til byggeplass reduseres den totale transportstrekningen for sluttproduktet. Kortere transportvei fører til reduksjon av utslipp og energiforbruk. Ved bruk av kun Euro 6 biler til råvarer inn og ferdigbetong ut, reduseres utslippene fra transport ytterligere. 

Ribe Betong har valgt FNs Bærekraftsmål som gode retningslinjer for vår bedrift og viser nedenfor hvilke av målene vi kan innarbeide i vår hverdag.

Dette gjør vi for å holde fokus på disse områdene
Gjenbruk og ressursutnyttelse

Vi fokuserer på gjenbruk og ressursutnyttelse av alle våre materialer og restmaterialer. Betongrester er ikke avfall og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle bedre metoder for økt utnyttelse.

 

Fersk rest betong går til støp av nye produkter som forskjellige typer betongblokker, Ribe Blokk . Vann fra vasking av betongtromler og utstyr renses gjennom sedimenteringsanlegg der slammet tas ut. Vannet skal i størst mulig grad gjenbrukes på nytt til vask.

 
Karbonavtrykk

Betong er det mest brukte byggematerialet i verden og kjent for å være holdbart og fleksibel i bruk. Samtidig genererer produksjon av betongens råvarer klimagassutslipp. Dette gjelder i størst grad for sementen, betongens bindemiddel, som utgjør 10-15% av betongens materialsammensetning. Derfor arbeider vi med å forbedre og optimalisere våre betongresepter slik at våre produkter har lavest mulig CO2 utslipp gjennom hele sitt livsløp.

 

Konstruksjoner og bygninger i betong har lang levetid og det prosjekteres levetid til mellom 50 og 100 år avhengig av konstruksjon. Med riktig materialbruk, forarbeid og vedlikehold kan betong holde enda lengre. Pantheon ble bygget for 1900 år siden og er fortsatt verdens største uarmerte betongkuppel. Lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov i forhold til andre bygningsmaterialer gir lav gjennomsnittlig karbonavtrykket per. år og redusert energiforbruk.

 

Herdet betong tar opp og lagrer CO2 fra atmosfæren. Dette kan tas med i prosjektering og standarden NS-EN 1675:2017 definerer beregningsprosedyrene knyttet til CO2-opptaket i løpet av levetiden.

 

Betong kan sees på som et energilager da det magasinerer varme. Dette kan være med på å redusere energiforbruket på kalde dager samtidig som det kan bidra til redusert behov for utlufting på varme dager. Energibehovet i driftsfasen kan med dette bli redusert, som igjen fører til lavere CO2 utslipp.

 
Kvalitet, forskning og utvikling

Alle våre produksjonsanlegg har godkjenning etter NS-EN 206. Høy kvalitet gjennom hele produksjonslinjen fører ikke kun til høy kvalitet på sluttproduktet, men bidrar også til å unngå unødvendig produksjon og avfall.

 

Kontinuerlig utvikling og forskning skaper forbedringer for Ribe Betong og er sentralt i vårt samfunnsansvar. Ribe Betong samarbeider med blant annet Universitetet i Agder, andre bedrifter og  forskningsinstitusjoner for å skape en bærekraftig utvikling i bedriften og for samfunnet.

 
Vårt hovedmål: Ingen forurensning
  • face
  • insta
  • link
  • yout
bottom of page